Os nosos servizos

Administración:

 • Xestión de xuntas: convocatorias, actas, informes previos.
 • Custodia de documentación relativa á comunidade: libro da comunidade, orzamentos, facturas, libro do edificio, plan de mantemento, pólizas de seguros.
 • Elaboración de documentación previa ás xuntas xerais.
 • Altas e baixas de comuneiros.

Asesoramento e mediación:

 • Realización de informes técnicos e urbanísticos.
 • Seguimento e control de reparacións e obras.
 • Avaliación e control das unidades de obra propostas ou contratadas.
 • Visitas continuadas á comunidade e informes de cada visita.
 • Propostas de actuacións para aforrar custos: reformas de instalacións de iluminación, melloras ou reformas de instalacións de calefacción e AQS.
 • Mediación en conflitos entre propietarios.

Contabilidade:

 • Elaboracións de orzamento anual e estados de contas, balanzas contables, auditorías contables.
 • Contabilidade continua da comunidade, xestión de contas, emisión de recibos.
 • Confección do reparto de cotas.
 • Reclamación de impagos e cobro de debedores.
 • Procura de orzamentos para servizos, reparacións e obras.

Espazo web propio:

 • Consulta de actas, convocatorias, libro do edificio, plan de mantemento, pólizas de seguros e de calquera documento da comunidade.
 • Arquivo de informes.
 • Exposición de orzamentos solicitados para obras ou servizos.
 • Taboleiro de anuncios da comunidade.
 • Comunicación de incidencias.
 • Informes de visitas de inspección.